Για επαγγελματίες υγείας και όχι μόνο…

Στην ενότητα αυτή γίνεται μια προσπάθεια να συγκεντρωθούν αρκετά από τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα, καθώς και κατευθυντήριες οδηγίες, πάνω σε επίκαιρα παιδιατρικά θέματα.

Απευθύνεται κυρίως σε επιστήμονες υγείας, αλλά και σε άτομα με ειδικό ενδιαφέρον στα σχετικά θέματα!